جزئیات کتاب

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر


شماره کتاب : 


موضوع : دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر


کتگوری کتاب : زراعت عمومی


نویسنده کتاب : اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻓﺮﺧﻲ , ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻧﺒﻲ ﭘﻮر, ﺟﻬﺎﻧﻔﺮ داﻧﺸﻴﺎن


ناشر کتاب : ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮوﻳﺞ آﻣﻮزش و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺸﺎورزي ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺻﻼح و ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻬﺎل و ﺑﺬر ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﻧﻪ ﻫﺎي روﻏﻨﻲ


ورود و مشاهده مجموعه محتوا

آخرین کتاب های ثبت شده

img13

Farmer Field Sc...

Author : محمد شاه روف

img13

صنایع شكر در اف...

Author : آرین زی

img13

گل جعفری

Author : حسام الدین عزیز...

img13

رهنما ی کشت کچ...

Author : IFAG

img13

کشت کدو

Author : حسام الدین عزیز...

img13

فوائید کشت سازگ...

Author : None

img13

آبیاری وتنظیم آ...

Author : معاون سرمحقق ان...

img13

رهنما کشت گندم

Author : IFAD