د کتاب وضاحت

د انګورو د باغ جوړولو عملی لاښود


د کتاب شمیره : 


موضوع : د انګورو د باغ جوړولو عملی لاښود


د کتاب کټګوری : باغداری


د کتاب لیکوال : ‍‌‌پوهنمل نجیب ا لله مجددی


د کتاب خپرونکی : MERCY CORP/UNODS


د ننه شی او مکمل جزئیات وګوري

وروستي پوسټ شوی کتابونه

img13

د ښځینه څاروی د...

Author : Terry K. Hutche...

img13

ممیز

Author : S-RAD/IRD/USAID

img13

ګرین هاوس یا ش...

Author : S-RAD/IRD/USAID

img13

د انګورو د باغ ...

Author : ‍‌‌پوهنمل نجیب ...

img13

دتراکتورزده کړه...

Author : S-RAD/IRD/USAID

img13

دخاوري ساتنه

Author : S-RAD/IRD/USAID

img13

د شخوند وهونکو ...

Author : Javid Quraishi

img13

د شیدو پاستوراز...

Author : Terry Hutchens